مهماندار هواپیما و انگلیسی ؟! :: یکشنبه، 12 شهریورماه 1385

کاش یکی پیدا میشد به این مهماندارهای پروازهای داخلی یه کم انگلیسی یاد میداد. تا اونجایی که من می دونم اینها حداقل باید 2 واحد انگلیسی پاس کنند اما انگار2 دقیقه وقت گذاشتن فقط یاد بگیرن چه جوری 4 تا...
محمود | متن کامل