هي شكلات ! :: سه شنبه، 11 بهمنماه 1384

واي خدا چقدر دلم شكلات مي خواد. دارم مي ميرم براي شكلات. آذوقه زمستون هم تموم شده  نمي دونم چي كار كنم. اين مشكل كاليبر ! هم كه نمي ذاره از خونه پاشيم بريم بيرون. همه جا هم خوباش رو ندارن،...
محمود | متن کامل

مكالمه رايگان با گوشيهاي نوكيا ؟! :: سه شنبه، 4 بهمنماه 1384

ديروز يكي از دوستام اومد پيشم و گفت يه چيز پيدا كردم طلا. اين كد( (*#746025625#رو نشونم داد و گفت اگه اين رو به گوشيهاي نوكيا بدي از اين به بعد 7 دقيق اول هر مكالمه رايگان ميشه! بعدش هم...
محمود | متن کامل