راهنمای تایید مدارک

شرایط احراز تایید ترجمه رسمی اسناد و مدارك گوناگون مطابق شرایط ذیل محقق می گردد

بخش 1 – ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه

.1-1

شناسنامه

شناسنامۀ افراد بالاي 15 سال حتماً باید عکس دار باشد

شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه باشد

شناسنامه مخدوش قابل ترجمه و تایید نمی باشد

الف) طبق بخشنامه وزارت امور خارجه، کلیه صفحات شناسنامه افراد بالاي پانزده سال ترجمه و چنانچه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و

تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزندان در » مشخصات فرزندان قید شده باشد عینا ترجمه و چنانچه واقعه اي ثبت نگردیده باشد عبارت

توسط مترجم درج گردد « شناسنامه ثبت نگردیده است

.2-1

کارت ملی

اصل کارت ملی قابل تأیید است

.3-1

گواهی فوت

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر ادارة ثبت احوال با ارائۀ شناسنامه متوفی قابل تأیید است. در خصوص اتباع خارجی

متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی براي تأیید کفایت می کند

تمامی گواهیهاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر این سازمان قابل ترجمه و تایید است

.4-1

گواهی تجردّ

گواهی تجردّ صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابل تأیید است

.5-1

گواهی ولادت

گواهی ولادت اتباع داخلی با مهر پزشک مربوط و تایید سازمان نظام پزشکی تا 15 روز قابل تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه

همراه تصدیق پزشک یا ماماي معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت تأیید دارد

گواهی ولادت براي اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امورخارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضاي مجاز معرفی شده قابل تأیید است

.6-1

سند ازدواج

سند ازدواج یا رونوشت محضري آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی قابل تأیید است. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و

مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و

امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست. ازدواج موقّت و اقرار بزوجیّت در

صورتی تأیید می شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد. جهت تایید ترجمه رسمی سند ازدواج یا

رونوشت آن، شناسنامه یکی از طرفین ازدواج باید ارائه شود

.7-1

سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضري آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل تأیید است

احکام طلاق: احکام طلاق یا اقرار عدم امکان سازش که منجر به جدائی نگردیده باشد، قابل ترجمه و تایید نیست. چنانچه مراجعه کننده

اظهاربه جدایی نماید، ارائه سند طلاق یا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزامیست

.8-1

گواهی عدم سوء پیشینه کیفري

گواهی عدم سوء پیشینه کیفري با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و طبق اعلام پلیس بین الملل از تاریخ صدور 3 ماه براي

ترجمه اعتبار دارد و سندي که تاریخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه و تایید نیست

.9-1

کارت پایان خدمت و معافیّت

کارت پایان خدمت ومعافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل تأیید است لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست.

بدیهی است گواهی هاي صادره از نیروي انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل تأیید می باشد

.10-1

گواهینامه رانندگی

گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل تأیید می باشد. گواهی

هاي نیروي انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست

.11-1

وصیتنامه

ترجمه وصیتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تایید است و چنانچه وصی فوت نموده

باشد، تنفیذ وصیت نامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت اسناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیت هاي مذهبی از این قاعده مستثنی

هستند

بخش 2- اسناد

1-2

سند مالکیّت

ترجمه سند مالکیّت یا المثناي آن ممهور به مهر ادارات ثبت اسناد و املاك کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا

بازداشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. ضمنا اسناد مالکیتی که در تاریخ ترجمه در دادگاه هاي عمومی و

انقلاب به وثیقه گذاشته شده باشد، قابل تایید نیست. همچنین ترجمه المثنی سند مالکیت که به مهر ادارات ثبت اسناد ممهور شده

باشد و با داشتن مهر و امضاي دفترخانه رسمی قابل تایید است. لکن کپی برابر با اصل سند مالکیّت مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نیست

2-2

ارزیابی املاك

گزارش ارزیابی املاك و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و

کارشناسان خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستري یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قابل تأیید می

باشد

3-2

استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاك

استعلامات ثبت اسناد در مورد املاك با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تأیید است

4-2

اسناد مالکیتّ وسائط نقلیه موتوري

اسناد مالکیّت کلیّه وسائل نقلیه موتوري ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی و اسناد مالکیّت ماشین آلات سنگین

راه سازي و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل تأیید است

5-2

بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

بیع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هائیکه از سوي دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطورکلی در ارگانهاي دولتی تنظیم می

شود با ارئه سند قطعی قابل تأیید است همچنین بیع نامه هاي تنظیمی از سوي تعاونیهاي مسکن و شرکتهاي ساختمانی بشرط ارائه

روزنامه رسمی نیز قابل تأیید می باشد

بیع نامه ها و اجاره نامه هاي تنظیمی در سربرگ بنگاههاي املاك قابل تایید نمی باشد

6-2

برگه معاملات قطعی

ارائه اصل برگه معاملات و اصل سند مالکیت

7-2

وکالتنامه

وکالتنامه هاي کاري تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر و با ارانه اصل شناسنامه موکل (یا موکلین) قابل

تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفاي

وکیل یا فوت طرفین الزامی است. ترجمه وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه قبلی قابل تأیید است

1-7-2

وکالت در خصوص نقل و انتقال املاك منقول و غیر منقول با ارانه اصل سند مالکیت قابل تایید خواهد بود

2-7-2

چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدین متارکه کرده باشند، ارائه سند

طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است

3-7-2

وکالت در خصوص مراقبت هاي فیزیکی طفل از سوي والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل

تأیید است. بنابراین وکالت براي حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلقّ به پدر یا جدّ پدري و غیر قابل واگذاري به غیر قابل نیاز به رأي

دادگاه دارد

4-7-2

وکالتنامه هایی که براي کشورهاي خارجی تنظیم می گردد، لازم است نام کشور مورد نظر در متن وکالت قید شود

8-2

تعهّد نامه

تعهدّنامه هاي تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل تأیید است

9-2

اقرارنامه

اقرارنامه هاي تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سردفتر اسناد رسمی با ارانه شناسنامه اقرارکننده قابل تأیید است و با توجه

گواهی » اقرار به تجردّ ارائه ،« رأي دادگاه » به مفاد اقرارنامه ارائه مستند آن براي تأیید الزامی است مثلاً اقرار به فرزند خواندگی، ارائه

رأي » اقرار به نسبیّت ارائه ،« سند مالکیّت » اقرار به مالکیّت ارائه ،« سند ازدواج یا شناسنامه » اقرار به زوجیّت ارائه ،« تجردّ از ثبت احوال

« دادگاه یا شناسنامه

10-2

استشهادیه

استشهادیه ممضی به امضاء شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل تأیید است. بعضی از استشهادیه ها

مانند صلاحیّت اخلاقی، تجردّ و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی

است

ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند

قابل تایید است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل پدر و مادر از 60 سال به بالا، خواهر و دختر تا زمان تجرد و برادر و پسر تا

زمان رسیدن به سن قانونی ( 18 سالگی) است که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تایید استشهادیه الزامی است. ضمنا

استشهادیه افراد تحت تکفل باید به تایید دفتر اسناد رسمی یا شوراي محل یا مسجد رسیده باشد

11-2

احکام دادگاهها

اصل احکام قطعی دادگاههاي عمومی و انقلاب، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی

اوراق قضائی در صورتی قابل تأیید است که ممهور به مهر ” ترجمه بلامانع است” از سوي شعبه صادر کنندة رأي باشد مگر آراء

غیرقطعی صادره از شعب بدوي در مورد اشخاص مقیم خارج از کشورکه باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در

این مورد یعنی طرح دعوي بین ایرانی و طرف خارجی قطعیّت حکم ملاك نیست. در این مورد، احکام حصر واثت که توسط شعبه

دادگاههاي عمومی و احکام حجر و قیمنامه که توسط دایره سرپرستی صادر میشود، استثناء است و نیاز به مهر ” ترجمه بلامانع است

ندارند

12-2

مکاتبات بین سازمان هاي دولتی

ترجمه مدارکی که جنبه مکاتبه بین سازمان هاي اداري داشته باشد، مدرك و سند رسمی تلقی نمی گردد و فقط مقررات و آئین نامه

قابل تایید هستند

بخش 3 – مدارك تحصیلی

3-1

(مدارك تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی

ترجمۀ کلیه مدارك مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و

تأیید ادارة آموزش و پرورش منطقه قابل تأیید است

بخش 4 – مدارك دانشگاهی

1-4

کارت دانشجویی

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههاي کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل تأیید نمی باشد

2-4

ارزشنامه هاي تحصیلی

ارزشنامه هاي تحصیلی ارزشیابی مدارك تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور توسط وزارت علوم یا بهداشت صادره از وزارت علوم،

تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی قابل تأیید نیست، باستثناء مواردیکه وزارت مربوطه بلامانع بودن ترجمه را در

ظهر ارزشنامه قید می کند. بنابراین ارزشنامه هاي تحصیلی کاربرد داخلی داشته و اصولاً قابل تأیید نیست

لازم به ذکر است در صورت ارائه ارزشنامه تحصیلی بدون مهر بلامانع بودن ترجمه، صاحب سند می تواند اصل سند صادر شده در خارج

از کشور را به تایید وزارت امورخارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمی به فارسی برگردان نموده و بعد از آن به زبان مورد نیاز خود

ترجمه نماید

3-4

مدارك صادره از دانشگاههاي دولتی

دانشنامه مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قابل تأیید است

مدارك لازم براي کسب تأیید عبارت است از

1

برگه تسویه حساب دانشگاه؛

2

کارت پایان خدمت یا معافیت براي آقایان؛

3

مدارك دانشگاهی مورد نظر براي تأیید که مهر و امضاهاي مقامات دانشگاهی مربوطه را دارد

4-4

مدارك صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشنامه هاي مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاري، مامائی و

زیرشاخه هاي آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوي وزارت مزبور قابل تأیید است

5-4

مدارك صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه هاي مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران

با مهر و امضاهاي معرفی شده از سوي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد مزبور قابل تأیید است

1-5-4

دانشنامه هاي جدید دانشگاه آزاد که داراي هولوگرام می باشد نیاز به تایید سازمان مرکزي ندارند

2-5-4

دانشنامه هاي قدیمی دانشگاه آزاد که فاقد هولوگرام می باشد، می بایست توسط سازمان مرکزي دانشگاه آزاد، آقاي علیرضا صامت

تایید شود

البته شایان ذکر است ریزنمرات ویژه ترجمه رسمی با فرمتی خاص توسط سازمان مرکزي براي تمامی واحدهاي دانشگاه آزاد تهیه می

شود که می بایست داراي مهر و امضاي آقاي علیرضا صامت باشد و براي تایید ریز نمرات، می بایست دانشنامه همراه باشد. همچنین

براي درج مهر استعلام روي دانشنامه هاي قدیمی، باید خود شخص مراجعه کرده یا شخصی را از طریق تنظیم وکالتنامه محضري رسمی،

بعنوان وکیل به دانشگاه آزاد معرفی کند. وکیل باید با وکالتنامه محضري و کارت ملی خود به دانشگاه آزاد رجوع کند. در سایر موارد،

به غیر از خود شخص فارغ التحصیل، دیگران نیز می توانند به دانشگاه آزاد رجوع کنند

6-4

گواهی هاي صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

ترجمه گواهی هاي مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با امضاء معرفی شده دانشگاه و تأیید

سازمان مرکزي قابل تأیید می باشد

7-4

گواهی کار اساتید دانشگاههاي دولتی

ترجمه گواهی هاي کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه هاي دولتی با مهر و امضاي دانشگاه یا دانشکدة , و ارائه حکم

کارگزینی ذیربط قابل تائید است

8-4

مدارك صادره از دانشگاههاي غیرانتفاعی

اینگونه مدارك با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و با مهر و امضاهاي معرفی شده قابل تأیید می باشد

9-4

مدارك صادره از دانشگاههاي علمی کاربردي

اینگونه مدارك با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و با مهر و امضاهاي معرفی شده قابل تأیید می باشد. دانشجویان علمی کاربردي

باید به مرکز خود مراجعه کرده و با خود عکس پرسنلی و کپی لیست قبولی در کنکور را به همراه نامه فارغ التحصیلی و نامه تسویه

حساب به همراه داشته باشند

10-4

مدارك صادره از دانشگاههاي پیام نور

اینگونه مدارك با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و با مهر و امضاهاي معرفی شده قابل تأیید می باشد. فارغ التحصیلان دانشگاه

پیام نور باید با برگه تسویه حساب و تقاضاي اخذ مدرك (خطاب به اداره امور آموزشی پیام نور) به آدرس مرکز پیام نور مراجعه کنند و

پس از انجام تشریفات اداري دانشگاه پیام نور، به آدرس وزارت علوم مراجعه کنند

11-4

مدارك و گواهی هاي صادره از حوزه هاي علمیه

مدارك صادره از حوزه هاي علمیّه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل تأیید است

12-4

کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی

ترجمه کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی با تایید سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی (اخذ استعلام) و ارئه مدرك تحصیلی قابل

تأیید است

13-4

سرفصل دروس

سرفصل دروس براي کلیّه رشته هاي تحصیلی و کلیّه دانشگاههاي دولتی و آزاد با مهر شوراي عالی برنامه ریزي دانشگاهها یا وزارت

علوم، تحقیقات و فناوري یا سازمان مرکزي دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل تأیید است

14-4

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسري

کارنامه هاي کنکور سراسري قابل ترجمه و تایید نمی باشد

15-4

تعیین رتبه قبولی در دانشگاههاي دولتی و آزاد

گواهی قبولی از دانشگاه هاي دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و براي دانشگاه هاي آزاد با مهر و امضاي معرفی شده سازمان

مرکزي دانشگاه آزاد قابل تأیید است

16-4

مدارك تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارك مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است

17-4

مدارك تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

مدارك مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است

18-4

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه با مهر و امضاي مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل تأیید

بوده و در غیراینصورت ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضاي مجاز وزارت بهداشت براي ترجمه ضرروت دارد

19-4

کارت دانشجوئی

ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه هاي کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل تایید نیست

20-4

کارت مربی گري

ترجمه کارت مربی گري صادره از سازمان فنی و حرفه اي قابل تایید است

21-4

کارت اقتصادي

ترجمه کارت اقتصادي با دارا بودن مهر وزارت اقتصاد و دارایی قابل تایید است

بخش 5 گواهی هاي آموزشی

1-5

گواهی هاي صادره از سازمان فنی و حرفه اي

گواهینامه هاي مهارت فنی و حرفه اي صادره از سازمان قابل تأیید است به شرط آنکه فرم تایید استاندارد آن از اداره ارزشیابی و مهارت

سازمان فنی و حرفه اي اخذ شود

2-5

گواهی هاي آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی

گواهی هاي صادره مبنی بر گذراندن دوره هاي آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف ادارات یا سازمانهاي دولتی یا دانشگاه ها قابل

تأیید است

3-5

گواهی هاي مراکز آموزش دوره هاي زبان

گواهی هاي صادره از مراکز آموزشی دوره هاي زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، با ارائه روزنامه رسمی حاوي فعالیّت آموزشی

براي شرکت قابل تأیید است و در غیراینصورت مجوز وزارت آموزش و پرورش ضرورت تامه دارد

4-5

گواهی هاي آموزشی کوتاه مدت شرکت هاي خصوصی

گواهیهاي صادره مبنی بر گذراندن دوره هاي آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهاي خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوي فعالیّت

آموزشی شرکت قابل تأیید است

5-5

گواهیهاي آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی

گواهینامه هاي آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل تأیید می باشد

6-5

گواهی هاي آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها

ترجمه گواهی هاي آموزشی کوتاه مدت صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران ممهور به

مهر مرجع صادر کننده قابل تایید است

بخش 6 اسناد مربوط به شرکتها

1-6

اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامۀ شرکت ها با مهر برجسته اداره ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد. لازم به ذکر است که مهر ثبت

شرکت ها در اکثر شهرستانها به صورت معمولی (استامپی) است

ترجمه صورت جلسه سهام که تعداد سهام اعضاء در آن ذکر شده باشد با مهر ثبت شرکت ها قابل تایید است. برگه هاي شرکت هاي

خصوصی با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است

ترجمه اوراق سهام شرکت هاي سهامی عام با دارا بودن مهر و امضاي شرکت صادر کنند و ترجمه اوراق سهام شرکت هاي سهامی خاص

با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است

اوراق صادره از سازمان اوراق بورس قابل تأیید است

اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت ذکر در شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل تأیید است

اوراق سهام شرکت هاي سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل تأیید است

تبصره: چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از 100,000,000 (صد میلیون ریال) بیشتر باشد استعلام از

شرکت صادر کننده سهام الزامی است

2-6

روزنامۀ رسمی

اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط سازمان روزنامه رسمی قابل تأیید است

3-6

گواهی هاي مالیاتی و تراز نامه شرکتها

گواهینامه هاي مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی قابل تأیید است. ترازنامه شرکت هاي دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهاي

غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تأیید می باشد. تراز مالیاتی و سود و زیان

تنظیم شده توسط شرکت ها و مؤسسات حسابرسی براي سایر شرکت ها با ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت تأیید الزامی

است

4-6

لیست بیمه

لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روي لیست بیمه کارکنان قابل

تأیید است

5-6

گواهی هاي بیمه

گواهی هاي صادره از شرکت هاي بیمه مانند بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهاي

بیمه و یا شعبه مرکزي قابل تأیید است

6-6

قراردادهاي شرکت هاي خصوصی

قرارداد هاي منعقده بین دو شرکت ایرانی با مهر و امضاي طرفین قرارداد و ارائه روزنامه رسمی آنها قابل تایید می باشد

قراردادهاي تجاري منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد

قابل تأیید است

7-6

دوره هاي تخصصی

ترجمه معرفی نامه کارکنان شرکت ها جهت دوره هاي تخصصی پرسنل با ارائه آخرین روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل تایید است

8-6

لیست بیمه

ترجمه لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت بیمه یا مهر باجه دریافت تامین اجتماعی قابل تایید است

بخش 7 گواهی هاي کار

نکته: چنانچه در گواهی کار عنوان یا میزان تحصیلات ذکر شود ارانه مدرك تحصیلی مرتبط الزامیست و چناچه اشتغال تمام وقت باشد

ارائه دفترچه بیمه یا سوابق بیمه اي مرتبط به دوره زمانی گواهی که به تایید سازمان بیمه تامین اجتماعی رسیده باشد ضروریست

1-7

گواهی هاي کار از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضاي مرجع صادر کننده و ارانه حکم کارگزینی قابل تأیید است

2-7

گواهی هاي کار صادره از مهد کودکها

گواهی هاي صادره از مهدکودکها و مراجعی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل تأیید می باشند

7 -3

گواهی هاي اشتغال صادره از کارخانجات

گواهی کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوي سازمان صنایع یا با ارائه اصل روزنامه رسمی و یا مهر سازمان قابل

تأیید است

4-7

گواهی هاي صادره از آژانسهاي هواپیمائی و گردشگري

گواهی هاي کار صادره از آژانسهاي هواپیمایی و گردشگري چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در

غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشور یا مجوز وزارت ارشاد قابل تأیید است

5-7

گواهی هاي صادره از داروخانه ها

گواهی هاي کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل تأیید است

6-7

گواهی هاي کار صادره از شرکتها

گواهی هاي کار صادره از شرکتهاي خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل تأیید است

7-7

گواهی هاي کار از بیمارستان ها و درمانگاهها

گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه هاي بهداشت و

درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل تأیید است

8-7

گواهی هاي صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان

گواهی هاي صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است

9-7

گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی

گواهی هاي کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل تأیید است. و گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه ها با

مهر دفترخانه کفایت می کند و گواهی هاي کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل تأیید است

10-7

گواهی کار صادره از واحدهاي صنفی مختلف

گواهی هاي مزبور با تأیید اتحادیه صنف یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل تأیید است

11-7

ترجمه گواهی مربوط به روستاهاي دور افتاده

ترجمه گواهیهاي مربوط به اشخاص در روستهاي دور افتاده با تایید فرمانداري منطقه یا بخشداري و در صورت در دسترس نبودن، با مهر

و امضاي شوراي اسلامی محل یا ناحیه انتظامی منطقه، قابل تایید است

12-7

گواهی بیمه

ترجمه گواهیهاي صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و … با مهر اداره مرکزي بیمه قابل تأیید می باشد

13-7

گواهی هاي کار صادره از تعاونیها

ترجمه گواهی هاي کار صادره از تعاونیهاي مسکن و تعاونیهاي مصرف قابل تایید است

14-7

گواهیهاي کار اساتید دانشگاههاي آزاد اسلامی

ترجمه گواهیهاي کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد با مهر و امضاء معرفی شده دانشگاه و تایید سازمان مرکزي

قابل تأیید می باشد

15-7

گواهی کار اساتید دانشگاههاي دولتی

ترجمه گواهیهاي کار مربوط به اساتید و امضاء هیئت علمی دانشگاههاي دولتی با مهر و امضاء ریاست دانشگاه و تایید وزارت علوم قابل

تأیید می باشد

نکته: از درج عباراتی مانند ” به سفارت … در تهران” و ” به وزارت امور خارجه” در عنوان نامه خودداري شود زیرا گواهی ها با این

عناوین قابل تایید نمی باشند. در صورت لزوم می توان در انتهاي گواهی این طور نوشت ” این گواهی جهت ارائه به … صادر گردیده

است

بخش 8 گواهی هاي متفرقه

1-8

کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل تأیید است و کارتهاي صادره از انستیتو پاستور با مهر معرفی

شده آن قابل ترجمه و تأیید است

2-8

پروندة بهداشتی دانش آموزان

مدارك مزبور صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش منطقه قابل تأیید می باشد

3-8

قبوض آب، برق، تلفن و گاز

اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل تأیید است

4-8

فیش هاي حقوقی

فیش هاي حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل تأیید بوده و فیش هاي حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه

با روزنامه رسمی قابل تأیید است

5-8

موجودي حساب بانکی

گواهی موجودي حساب هاي بانکی (گواهی تمکن مالی) و یا پرینت گردش حسابها در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء معرفی شده

بانک ذیربط و سپس با تایید اداره امور بین الملل بانک مربوطه قابل تأیید است

6-8

گذرنامه

ترجمه گذرنامه و رونوشت برابر با اصل آن قابل تآیید بوده و رونوشت برابر با اصل گذرنامه هائیکه زمان آن منقضی و بدرخواست ذینفع

گذرنامه جدید صادر شده است بمنظور اطلاع از مندرجات آن قابل تأیید می باشد

7-8

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی ب تایید وزرات بازرگانی قابل تائید است

8-8

گواهینامه هاي دریانوردي

گواهینامه هاي دریانوردي با مهر کشتیرانی قابل تأیید است

9-8

احکام قهرمانی و رشته هاي ورزشی

احکام قهرمانی در رشته هاي مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل تأیید می باشد

10-8

بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات

بارنامه هاي گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرك یا مهر سازمان هواپیمائی کشوري یا

سازمان بنادر و کشتیرانی، یا وزارت راه و ترابري قابل تأیید است

11-8

گواهی هاي کشتیرانی

گواهیهاي صادره از کشتیرانی جمهوري اسلامی ممهور به مهر کشتیرانی یا وزارت بازرگانی قابل تأیید است

12-8

خرید و فروش کشتی

اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران قابل تأیید است.

همچنین اسناد کشتی هاي متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات مربوطه کشور متبوع کشتی و تأیید

کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد

فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابري قابل تأیید خواهد بود

13-8

گواهی هاي وکلاء

گواهی هاي صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلاي دادگستري با تأیید کانون وکلاء یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و

کارشناسان قابل تأیید است. ضمنا متذکر می شود چنانکه گواهی هاي صادره مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه باشد ضمن تصدیق

شعبه مربوطه قابل تایید است

14-8

گواهی هاي فرهنگی هنري

گواهی هاي صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنري با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداري قابل تأیید می باشد و

گواهی هاي صادره توسط آموزشگاه ها یا مؤسسات هنري باستناد مجوز صادره از سوي مراجع ذیربط مانند ادارة ارشاد ، آموزش و

پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیّت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنري، قابل تأیید است

15-8

دانشگاه هاي علوم » یا « معاونت غذا و دارو » گواهی هاي بهداشتی غذایی براي صدور محموله هاي غذایی به خارج از کشور با تأیید

وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل تأیید است ) « ادارة کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی » یا « پزشکی

16-8

گواهی سابقه بیمه کاري

گواهی سابقه بیمه که از شعبات سازمان بیمه اجتماعی اخذ می گردد با مهر و امضاي شعبه قابل تاییدخواهد بود

17-8

پروانه کسب

ترجمه پروانه کسب قابل تایید رسمی است

18-8

گواهی هاي استاندارد محصولات صادراتی

ترجمه اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با دارا بودن مهر و امضاي موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قابل تایید است

19-8

شناسنامه ساختمان و پایان کار

ترجمه شناسنامه ساختمان و پایان کار با دارا بودن مهر شهرداري محل احداث بنا تنها توسط دادگستري (و نه امور خارجه) قابل تایید

است

20-8

تقدیرنامه ها

ترجمه تقدیرنامه ها قابل تایید نمی باشد. تایید تقدیرنامه هاي دانشگاهی در صورت قید مدرك تحصیلی منوط به ارائه مدرك مورد

استناد است

21-8

گواهی هاي انجمن مهندسین

ترجمه گواهی هاي صادره از از سوي انجمن مهندسین با دارا بودن مهر انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل تایید است

بخش 9 امور مربوطه به اتباع بیگانه

1-9

کارت اقامت

همراه تائیدیه کتبی اداره امور اتباع بیگانه قابل تأیید می باشد « اداره امور اتباع بیگانه » کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از وزارت کشور

2-9

کارت تردد

کارت تردد اتباع خارجی جهت استفاده داخلی صادر گردیده است قابل ترجمه و تأیید نیست

3-9

گواهی هاي مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر صادره از وزارت کشور با ارائه گواهی صادره از

سوي مقامات ذیصلاح وزارت کشور قابل تأیید است

4-9

گواهی ولادت

ترجمه گواهی ولادت اتباع خارجی با دارا بودن مهر ثبت احوال امور خارجه یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضاي مجاز قابل تایید است

5-9

گواهی فوت

ترجمه گواهی فوت اتباع خارجی متوفی در ایران با ارائه گواهی فوت از بیمارستان با مهر پزشک و سازمان نظام پزشکی یا پزشک قانونی

قابل تایید است

6-9

اسناد مربوطه به ازدوج هاي بنیاد صدر

ترجمه ازدواج هاي شرعی صادره از (بنیاد صدر) مربوط به اتباع خارجی که در ایران داراي سفارتخانه نیستند قابل تایید نیست

7-9

کارت سبز اتباع بیگانه

ترجمه کارت سبز اتباع بیگانه، ضمن صدور گواهی از فرمانداري هاي محل سکونت جهت اصالت کارت سبز به استناد بخشنامه قابل

تایید است

8-9

گواهی ازدواج خارجیان

ترجمه گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) با ارائه نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی

وزارت کشور با مهر و امضاي معرفی شده قابل تایید است

9-9

گواهی هاي صادره ازدواج هاي شرعی

ترجمه گواهی هاي صادره از سوي فرمانداري ها در مورد ازدواج هاي شرعی اتباع بیگانه که فاقد سفارتخانه در ایران هستند به استناد

بخشنامه قابل تایید است

بخش 10 اسناد و مدارك صادره در خارج از کشور

1-10

مدارك صادره در خارج از کشور با تأیید کنسولگري ایران در کشور محل صدور مدارك مزبور و با تایید وزارت امور خارجه ایران قابل

تأیید است. در کشور آمریکا، سفارت پاکستان در واشنگتن حافظ منافع ایران است

2-10

گواهی هاي صادره از طرف سازمانهاي دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارتخانه هاي خارجی و وزارت امور خارجه قابل ترجمه و تأیید

نمی باشد. مگر گواهی هاي مزبور فاقد عنوان باشد که در اینصورت قابل ترجمه و تأیید است

3-10

گواهی هاي صادره از شرکتهاي ایرانی براي افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست

توصیه می شود قبل از شروع اقدامات، مدارك لازم و شرایط اخذ تایید آنها را به دقت با مرجع مربوطه چک نمایید زیرا در عمل همیشه

شرایط توضیح داده شده برقرار نمی باشد

شایان ذکر است که نظر نهایی را کارشناسان اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه خواهند داد__